از شما بخاطر بازديد از اين قسمت متشکريم. مديريت سايت

پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در سد قره آقاچ سمیرم 9

پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در سد قره آقاچ سمیرم 8

پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در سد قره آقاچ سمیرم 7

 

 

 

     

پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در سد قره آقاچ سمیرم 6

پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در سد قره آقاچ سمیرم 5

پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در سد قره آقاچ سمیرم 4

 

   
     

پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در سد قره آقاچ سمیرم 3

پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در سد قره آقاچ سمیرم 2

پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در سد قره آقاچ سمیرم 1

 

 

 

     
  مشاهده ليست بعدی تصاوير
 
 
 
 
 

Design by SouResHjaN

 

Copyright@ 2015-1394 abtingheteh.Com. All right reserved