ارسال کننده : مدير وب سايت 

تاريخ ارسال : سه شنبه 9 اسفند 1395 
عنوان مقاله : قزل الا 

موجودات زيادي شبيه به ماهي هستند و ماهي ناميده مي‌شوند اما در برخي موارد اين نامگذاري اشتباه است. مثلا آمفيوکسوس و لامپري را ماهي مي‌دانند اما اين جانوران با ماهيان ولاقعي منقرض شده و کنوني جهان اختلاف فاحشي دارند. ماهي در واقع موجودي است که حداقل داراي آرواره و فک بوده، اسکلت غضروفي يا استخواني داشته و داراي باله‌هاي شنا زوج و فرد است.ماهيها رده‌اي از پستانداران هستند که خود به دو زير رده ماهيهاي غضروفي و استخواني تقسيم مي‌شوند. برخي از ماهيها ساکن آبهاي شيرين و برخي ساکن آبهاي شور هستند. ماهيهاي ساکن آبهاي شيرين داراي راسته‌هاي متعدد هستند. يکي از راسته‌ها ، راسته آزاد ماهي شکلان (Salmoni formes) است و تيره آزاد ماهيان که قزل‌آلا جزء آن است، يکي از تيره‌هاي .اين راسته است

خصوصيات تيره آزاد ماهيان Salmonidae 
ماهيان ماده اين تيره فاقد مجراي تخم‌بر هستند و تخم پس از رسيدگي در حفره شکمي افتاده و سپس از مجراي تناسلي به خارج هدايت مي‌شود. از اينرو مي‌توان با کشيدن دست در زير شکم ماهي مولد رسيده، تخمها را به آساني از بدن آن خارج نمود. ماهيان اين خانواده در آبهاي سرد با اکسيژن فراوان زندگي مي‌کنند و در پاييز و زمستان تخم ريزي مي‌کنند.در ميان آنها ، نژادهاي مختلف بر حسب شرايط محلي ايجاد شده‌اند که از نظر شکل بدن و نحوه زندگي باهم متفاوت هستند و به همين جهت شناسايي آنها به دليل تنوع زيادشان مشکل است. ماهيان اين خانواده يعني قزل آلا و ماهي آزاد از نظر اقتصادي بسيار باارزش و داراي گوشتي لذيذ هستند. 
(مشخصات قزل آلا)ماهي قزل آلا داراي بدني فشرده و باله دمي آن نسبت به ماهي آزاد بزرگتر است. ساقه دمي آن مرتفع ، سر کند و قسمت خارجي باله دمي تقريبا صاف است. تعداد فلس بين باله چربي و خط جانبي ۱۹ – ۱۴ عدد و بطور متوسط حدود ۱۶ عدد مي‌باشد. تعداد خارهاي اولين کمان آبشش بين ۵ – ۲ عدد است که به شکل شمشير بوده و در پايين به شکل دکمه درآمده‌اند. حداکثر طول بدن ماهي قزل آلا ۱۴۰ سانتيمتر و وزن آن تقريبا به ۵ کيلوگرم مي‌رسد

نحوه زندگي 
ماهيان قزل آلا به هنگام ورود به رودخانه جهت جفت‌گيري و تخم ريزي لباس عروسي زيبايي به تن مي‌کنند. تخم ريزي آنها بين ماههاي بهمن و اسفند است. تعداد تخمها حدود ۱۰ هزار عدد است که تقريبا براي هر کيلوگرم و وزن بدن ماهي ماده ۱۵۰۰ عدد تخم برآورد مي‌شود. بيشتر ماهيان بالغ نر و ماده بعد از تخم ريزي زنده مانده و در سال بعد براي تخم ريزي مجددا وارد آب رودخانه مي‌شوند.

لارو اين ماهي بوسيله نوارهاي تيره رنگ با نقطه‌هاي قرمز زياد مشخص مي‌شوند. بچه ماهيان ۵ – ۱ سال در آب شيرين زندگي مي‌کنند که در شمال اروپا اين مدت به ۵ سال مي‌رسد. هنگامي که طول آنها به ۲۵ – ۱۵ سانتيمتر رسيد وارد آب شده و بيشتر در ساحل دريا بسر مي‌برند.
قزل آلا رنگين کمان

اين ماهي داراي يک نوار پهن به صورت رنگين کمان در هر طرف بدن است. دوره تخم ريزي از ماههاي آخر زمستان تا اواخر بهار و تعداد تخمها بين ۵ – ۱ هزار عدد است. امروزه ماهي قزل آلاي رنگين کمان به صورت ماهي شماره يک اکثر کارگاههاي تکثير و پرورش ماهيان سرد آبي در بيشتر نقاط جهان درآمده است. از خصوصياتي که اين ماهي را مورد توجه قرار داده، سازش آن با شرايط پرورش متراکم است. از طرف ديگر اين ماهي در انتخاب غذا زياد سختگير نيست و از سرعت رشد خوبي نيز برخوردار است.

ماهي قزل آلاي درياچه خزر 
رنگ بدن اين ماهي نقره‌اي است و در پهلوها ، لکه‌هاي ستاره‌اي شکل ديده مي‌شوند. تعداد فلس بين باله چربي و خط جانبي ۱۹ – ۱۱ عدد است. قد متوسط ۷۷ سانتيمتر و وزن ۵ کيلوگرم است اين ماهي که در قسمتهاي کرانه شمالي ايران زندگي مي‌کند در اواخر پاييز و اوايل زمستان ، جهت تخم ريزي وارد رودخانه‌هاي ورودي به درياچه خزر مي‌شود.

مواد غذايي اين ماهي را در سنين پايين لارو حشرات و بچه ماهيان و در سنين بالا انواع ماهيان تشکيل مي‌دهند. اين ماهي از ماهيان باارزش اين درياچه است. صيد بي‌رويه ، مسدود شدن راههاي مهاجرت به سبب ساختن پلها ، در نظر نگرفتن راه مهاجرت ماهي و آلودگي آبها عواملي هستند که نسل ماهيان را به خطر انداخته‌اند.

قزل آلاي درياچه شمالي 
دو گونه از اين ماهيها وجود دارد که هر کدام روش زندگي خاص خود را دارد نوع شمالي‌تر آن ، گونه مهاجران مي‌باشد. آنها از آبهاي شيرين مهاجرت کرده تا در آبهاي آزاد تغذيه کنند و ادامه زندگي بدهند اما براي توليد مثل به رودخانه محل تولد خود باز مي‌گردند. انواع جنوبي‌تر آن از گونه مهاجر خود کوچکتر بوده و تمام عمر خود را در درياچه‌اي کوهستاني مي‌گذرانند.

 

 

 
 

بازگشت

 
 
 
 
 

Design by SouResHjaN

 

Copyright@ 2015-1394 abtingheteh.Com. All right reserved